Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
1.5 V4 Hatchback19651975005R
1.5 V4 Hatchback19751977005R
1.5 V4 Hatchback19771980005R