Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
2.0 16V Hatchback19851988027
2.0 16V Hatchback19851988027
2.0 16V Saloon19891993027
2.0 16V CD Saloon19931998027
2.0 16V CD Saloon19931998027
2.0 16V CS Hatchback19891998027
2.0 16V CS Hatchback19931998027
2.0 16V ND Turbo Hatchback19931998027
2.0 16V Turbo Hatchback19841991027
2.0 16V Turbo Hatchback19841993027
2.0 16V Turbo Saloon19851991027
2.0 16V Turbo Hatchback19881993027
2.0 16V Turbo Saloon19881993027
2.0 16V Turbo Hatchback19891992027
2.0 16V Turbo CD Saloon19881993027
2.0 16V Turbo CD Saloon19891998027
2.0 16V Turbo CD Saloon19921998027
2.0 16V Turbo CS Hatchback19881998027
2.3 Saloon19891992096
2.3 16V Aero CS Hatchback19931998096
2.3 16V Aero CS Hatchback19931998096
2.3 16V CD Saloon19891998096
2.3 16V CD Turbo Saloon19901998096
2.3 16V CDE Saloon19931998096
2.3 16V CDE Eco Power Saloon19931998096
2.3 16V CS Hatchback19891998096
2.3 16V CSE Hatchback19931998096
2.3 16V CSE EcoPower Hatchback19931998096
2.3 16V Turbo Saloon19901993096
2.3 16V Turbo Hatchback19901998096
2.3 16V Turbo CSE Hatchback19931998096
3.0 24V V6 CD/CDE Saloon19941998096
3.0 24V V6 CS/CSE Hatchback19941998096