Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
2.0 16V Hatchback19891992027
2.0 16V Convertible19901990027
2.0 16V Convertible19901994027
2.0 c Hatchback19781984027
2.0 c Hatchback19791988027
2.0 EMS Hatchback19781979027
2.0 S Turbo16V Hatchback19911993027
2.0 S Turbo16V Convertible19911994027
2.0 Turbo Hatchback19781985027
2.0 Turbo Hatchback19861988027
2.0 Turbo Hatchback19861991027
2.0 Turbo16V Hatchback19851994027
2.0 Turbo16V Convertible19861994027
2.0 Turbo16V Hatchback19931994027
2.0 Turbo16V S Hatchback19841988027
2.0 Turbo16V S Convertible19861994027
2.0 Turbo16V S CAT Hatchback19891993027
2.0i Hatchback19801988027
2.0i Hatchback19851990027
2.1 16V Hatchback19901993027
2.1 16V Convertible19901994027
2.0 16V Saloon19891993027
2.0 c Saloon19801984027
2.0 c Saloon19821988027
2.0 EMS Saloon19791980027
2.0 S Turbo16V Saloon19911993027
2.0 S Turbo16V Saloon19921993027
2.0 Turbo Saloon19801985027
2.0 Turbo Saloon19861988027
2.0 Turbo Saloon19861991027
2.0 Turbo16V Saloon19851993027
2.0 Turbo16V S Saloon19841988027
2.0 Turbo16V S CAT Saloon19891993027
2.0i Saloon19801990027
2.0i Saloon19851990027
2.1 16V Saloon19901993027
2.0 16V Turbo Hatchback19931998096
2.0 16V Turbo Convertible19931998096
2.0 16V Turbo Coupe19931998096
2.0i Coupe19931994096
2.0i Convertible19931998096
2.0i Hatchback19941998096
2.0i Coupe19941998096
2.3 16V Hatchback19931998096
2.3 16V Convertible19931998096
2.3 16V Coupe19931998096
2.5 24V V6 Hatchback19931998096
2.5 24V V6 Convertible19931998096
2.5 24V V6 Coupe19931998096