Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
1.4 16V Convertible19992003012
1.6 16V Convertible19992003096
1.6 E Convertible19961999012
2.0 Convertible19972003027
2.0 16V Convertible19961999027
2.0 16V Convertible20022003027
2.0 16V IDE Convertible19992003096
2.0i Convertible19992003027